Văn bản số 3450/EVN-KD ngày 02/7/2019 của tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc hướng dẫn một số vướng mắc về điện mặt trời áp mái.

Tiếp theo các văn bản số 1532/EVN-KD ngày 27/3/2019 và 2266/EVN-KD ngày
03/5/2019, EVN hướng dẫn các Tổng công ty Điện lực (TCTĐL) như sau:
1. Đối với các tổ chức không được thành lập và hoạt động theo Luật doanh
nghiệp có bán điện từ dự án ĐMTMN lên lưới của EVN, các Công ty Điện
lực/Điện lực (CTĐL/ĐL) thực hiện thanh toán như đối với doanh nghiệp.
2. Hóa đơn và thanh toán tiền bán điện từ dự án ĐMTMN của chủ đầu tư
(CĐT) là tổ chức sử dụng vốn ngân sách Nhà nước:
Tại Khoản 1 Điều 13, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ
Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đối với các tổ chức không
phải là doanh nghiệp có quy định: Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức
không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh
hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá
trị gia tăng (GTGT) hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT
thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.
Đối chiếu quy định tại Điều 2 (Đối tượng chịu thuế) và Điều 5 (Các trường
hợp không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng) Thông tư 219/2013/TT-BTC
ngày 31/12/2013 về hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số
209/2013/NĐ-CP ngày 8/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng thì: (i) Hàng hóa điện mặt trời
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT; (ii) Các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý
Đảng, đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị – xã hội sử dụng vốn ngân
sách Nhà nước không thuộc đối tượng không phải kê khai, nộp thuế GTGT.
Do đó, các CTĐL/ĐL đề nghị CĐT liên hệ với cơ quan thuế địa phương để
xin cấp hóa đơn theo quy định. Trường hợp cơ quan thuế xác nhận CĐT không
thuộc đối tượng cấp hóa đơn, CTĐL/ĐL thực hiện thanh toán theo quy định tại
điểm b khoản 1 Điều 4 của Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện mặt trời
trên mái nhà trong Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/32019 của Bộ Công
Thương.
3. Đăng ký kinh doanh bán điện từ dự án ĐMTMN của các CĐT là doanh
nghiệp:
Theo văn bản số 1534/BTC-CST ngày 31/1/2019 của Bộ Tài chính về chính
sách ưu đãi đối với dự án ĐMTMN có công suất lắp đặt không quá 50kw có
hướng dẫn: “Doanh nghiệp có dự án điện mặt trời nộp thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ thực hiện bán điện thì xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT đầu
ra quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Trường hợp doanh
nghiệp thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất dưới 50 kW thuộc
đối tượng áp dụng phương pháp trực tiếp trên GTGT thì thực hiện kê khai nộp
thuế GTGT quy định cho hoạt động sản xuất theo quy định tại điểm b, khoản 2
điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC”.
Như vậy, trong mọi trường hợp hồ sơ thanh toán tiền điện đối với CĐT là
doanh nghiệp có dự án ĐMTMN cần có hóa đơn của CĐT theo quy định. Do đó,
CĐT cần bổ sung chức năng kinh doanh bán điện từ dự án ĐMTMN với cơ quan
quản lý nhà nước tại địa phương.
4. Việc ghi chỉ số công tơ và tính tiền điện thanh toán cho dự án ĐMTMN
của CĐT vào thời điểm cuối năm 2017 và 2018, các CTĐL/ĐL căn cứ vào chỉ số
chốt hoặc biểu đồ phụ tải lưu trên công tơ để xác định và tính toán tiền điện thanh
toán cho khách hàng. Trường hợp công tơ không lưu chỉ số chốt và biểu đồ phụ
tải, CTĐL/ĐL thoả thuận với CĐT cách xác định sản lượng và tiền điện thanh
toán cho dự án ĐMTMN của CĐT.
5. Trường hợp CĐT thuê, mượn mái nhà của khách hàng sử dụng điện (chủ
sở hữu mái nhà) để lắp đặt và bán điện từ dự án ĐMTMN (công suất lắp đặt nhỏ
hơn 01 MW) qua công tơ mà chủ sở hữu mái nhà đang mua điện từ EVN:
– CTĐL/ĐL đề nghị CĐT cung cấp bản sao hợp đồng cho thuê hoặc giấy
cho mượn mái nhà của chủ sở hữu mái nhà trong đó chủ sở hữu mái nhà đồng ý
cho CĐT được trực tiếp ký hợp đồng bán điện từ dự án ĐMTMN cho EVN qua
công tơ mà chủ sở hữu mái nhà đang mua điện từ EVN.
– CTĐL/ĐL thực hiện thay thế công tơ đo đếm 1 chiều bằng công tơ đo
đếm 2 chiều và ký thêm hợp đồng mua điện theo chiều từ dự án ĐMTMN phát
lên lưới điện của EVN với CĐT (bên cạnh hợp đồng đang bán điện hiện hữu cho
chủ sở hữu mái nhà).
6. Trường hợp CĐT thuê, mượn mái nhà của khách hàng sử dụng điện (chủ
sở hữu mái nhà) để lắp đặt và bán điện từ dự án ĐMTMN (công suất lắp đặt nhỏ
hơn 01 MW) qua công tơ đo đếm riêng (độc lập với công tơ mà chủ sở hữu mái
nhà đang mua điện từ EVN):
– CTĐL/ĐL đề nghị CĐT cung cấp bản sao hợp đồng cho thuê hoặc giấy
cho mượn mái nhà của chủ sở hữu mái nhà trong đó chủ sở hữu mái nhà đồng ý
cho CĐT được trực tiếp ký hợp đồng bán điện từ dự án ĐMTMN cho EVN qua
công tơ đo đếm riêng.
– CTĐL/ĐL thực hiện lắp đặt mới công tơ đo đếm 2 chiều và ký đồng thời
cả hợp đồng bán điện từ lưới điện của EVN cho dự án ĐMTMN và hợp đồng mua
điện từ dự án ĐMTMN phát lên lưới điện của EVN với CĐT.
7. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của dự án ĐMTMN:
– Kiểm tra ban đầu khi đấu nối: Trước khi ký biên bản đồng ý mua điện từ
dự án, CTĐL/ĐL thực hiện kiểm tra tính năng tự ngắt kết nối của hệ thống điện
mặt trời khi xảy ra mất điện của lưới điện phân phối để đảm bảo không có điện
phát ngược lên lưới khi thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị trên lưới điện.
– Kiểm tra trong quá trình vận hành: Trong quá trình vận hành dự án
ĐMTMN của CĐT, các CTĐL/ĐL chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra các hạng
mục kỹ thuật tại phụ lục 2 văn bản số 1532/EVN-KD ngày 27/3/2019 của EVN
nếu cần thiết và xử lý theo quy định tại Điều 52 Thông tư 39/2015/TT-BCT và
các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế (nếu có).
– TCTĐL tận dụng các trang thiết bị, dụng cụ sẵn có như: thiết bị kiểm tra
công tơ lưu động (đo dòng điện, điện áp, sóng hài), thiết bị đo điện trở nối đất, …
và có kế hoạch trang bị bổ sung nếu thiếu để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát
các thông số kỹ thuật trong quá trình thực hiện mua bán điện từ các dự án
ĐMTMN.
8. Hạch toán doanh thu, chi phí đối với dự án ĐMTMN trên trụ sở các đơn
vị thuộc TCTĐL:
8.1. Đối với dự án ĐMTMN do CTĐL thành viên (kể cả hạch toán phụ
thuộc hoặc độc lập) thuộc TCTĐL làm CĐT và nằm trên địa bàn do CĐT trực
tiếp quản lý bán điện: phần sản lượng điện từ dự án ĐMTMN phát lên lưới được
ghi nhận là điện tự sản xuất của đơn vị. Đơn vị hạch toán theo quy định đối với
điện tự sản xuất.
8.2. Các dự án ĐMTMN còn lại (không nằm trên địa bàn do CĐT trực tiếp
quản lý bán điện) thực hiện như sau:
a) Đối với dự án ĐMTMN do đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc
TCTĐL (bao gồm cả các Ban quản lý dự án, Công ty dịch vụ điện lực, …) làm
CĐT và nằm trên địa bàn quản lý bán điện của CTĐL thành viên hạch toán phụ
thuộc khác của TCTĐL: phần sản lượng điện từ dự án ĐMTMN phát lên lưới
được ghi nhận là điện tự sản xuất của TCTĐL. CĐT hạch toán theo quy định đối
với điện tự sản xuất.
b) Đối với dự án ĐMTMN do đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc
TCTĐL (bao gồm cả các Ban quản lý dự án, Công ty dịch vụ điện lực, …) làm
CĐT và nằm trên địa bàn quản lý bán điện của CTĐL thành viên (TNHHMTV
hoặc cổ phần) hạch toán độc lập với TCTĐL:
– CĐT ký hợp đồng bán điện với các CTĐL hạch toán độc lập này. Trên cơ
sở hợp đồng mua bán điện, đơn vị hạch toán doanh thu bán điện mặt trời.
Chi phí của hoạt động bán điện từ dự án ĐMTMN, CĐT tập hợp theo chi
phí thực tế phát sinh.
– Bên mua điện ghi nhận sản lượng và chi phí mua điện từ dự án này là điện
mua ngoài.
c) Đối với dự án ĐMTMN do đơn vị thành viên hạch toán độc lập với
TCTĐL làm CĐT và nằm trên địa bàn quản lý bán điện của CTĐL thành viên
khác của TCTĐL:
– CĐT ký hợp đồng bán điện với CTĐL này. Trên cơ sở hợp đồng mua bán
điện, đơn vị hạch toán doanh thu bán điện mặt trời. Chi phí của hoạt động
bán ĐMTMN các đơn vị tập hợp theo chi phí thực tế phát sinh.
– Bên mua điện ghi nhận sản lượng và chi phí mua điện từ dự án này là điện
mua ngoài.
9. Đối với các dự án ĐMTMN đưa vào vận hành thương mại sau ngày
30/6/2019: các CTĐL/ĐL vẫn tiếp tục thực hiện ký hợp đồng mua điện và ghi
nhận sản lượng điện mua từ dự án nhưng tạm thời chưa thanh toán tiền điện cho
đến khi có hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước.
Tập đoàn yêu cầu các đơn vị căn cứ nội dung nêu trên triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Ban: TTĐ, KTSX, TT;
– Lưu: VT, KD, TCKT.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Quang Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0908858017